RoboBraille Outreach logo

Forside  Bestyrelse   Kontakt

 

Vedtægter for den frivillige forening RoboBraille Outreach

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1: Foreningens navn er RoboBraille Outreach.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er på kassererens adresse.

§ 2 FORMÅL OG TILHØRSFORHOLD

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre drift og udvikling af teknologier og tjenester, som understøtter inklusion, herunder at sikre at RoboBraille kan forblive en gratis, almennyttig tjeneste, der er tilgængelig for ikke-kommercielle brugere, samt at sikre støtte til RoboBraille-tjenestens drift og udvikling. Foreningens formål er desuden at facilitere uddannelse, materialeproduktion og tilgang til informationer i alternative formater, f.eks. taktile formater og lyd mm. for mennesker med særlige behov; at udbrede kendskabet til RoboBraille-tjenesten, i f.eks. tredjeverdenslande og blandt nye brugergrupper; samt at virke på områder, der ligger i naturlig forlængelse af RoboBraille-tjenesten.  

Stk. 2: Foreningen er økonomisk og interessepolitisk uafhængig, og er uden tilhørsforhold til nogen religiøse organisationer. 

§ 3 MEDLEMSKAB

Stk. 1: Alle fysiske og juridiske personer kan optages som medlem.

Stk. 2: Ethvert nyt medlem skal gøres bekendt med foreningens vedtægter.

Stk. 3: Alle medlemmer registreres i foreningen med fulde navn og adresse.

Stk. 4: Enhver, der opbevarer eller disponerer over effekter tilhørende foreningen, har fuld erstatningspligt overfor disse.

§ 4 KONTINGENT

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Enhver, der har stået i restance i over en måned, slettes af medlemslisten, og kan kun optages igen mod betaling af skyldigt kontingent.

Stk. 3: Kontingent betales en gang om året.

§ 5 UDMELDELSE

Stk. 1: Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren.

Stk. 2: Ved udmeldelse tilbagebetales det resterende kontingent ikke.

§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes årligt inden udgangen af 2. kvartal.

Stk. 2: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt via email eller ordinær post til hvert medlem med mindst to ugers varsel.

Stk. 3: Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde via email eller ordinær post senest fem dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Stk. 5: Stemmeret har ethvert medlem, som har betalt kontingent.

Stk. 6: Kun fremmødte medlemmer kan stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7: Der føres referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 8: Vedtægtsændringer kan kun foretages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

Stk. 9: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

Stk. 10: Revisor og revisorsuppleant skal være myndige.

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Bestyrelsen kan med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske om ekstraordinært generalforsamling med angivelse af dagsorden til formanden, skal bestyrelsen indkalde og afholde mødet inden 21 dage.

Stk. 3: De i § 6 angivne regler vedrørende myndighed, valg af referent, dirigent, afstemning, beslutningsdygtighed, stemmeflertal samt referat gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 8 BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2: Formand og kasserer skal være myndige.

Stk. 3: Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle henseender.

Stk. 4: Bestyrelsen fordeler selv arbejdet imellem sig og bestyrelsen kan uddelegere ad hoc opgaver.

Stk. 5: Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang om året.

Stk. 6: Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Stk. 7: Til bestyrelsesmøderne føres referat, som på det efterfølgende møde godkendes.

Stk. 8: For foreningens gæld hæfter kun foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 9: Foreningen har fuld råderet over effekter og registrerede internetdomæner, som er betalt af foreningen.

Stk. 10: Bestyrelsen kan til en hver tid ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens interesser.

§ 9 REGNSKAB, REVISION OG TEGNINGSREGLER

Stk.1: Regnskabet følger kalenderåret. Årets regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen. Kritisk revision skal være tilendebragt senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk.2: Foreningen tegnes af formanden eller kasseren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 10 OPLØSNING AF FORENINGEN

Stk.1: Foreningen kan kun opløses, når de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager det. Opløsningen kan kun ske ved 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

Stk. 2: Ved opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om fordeling af foreningens eventuelle aktiver til almennyttige formål.

Foreningen afholdt stiftende generalforsamling i Hillerød den 7. oktober 2008. Vedtægterne er senest opdateret på foreningens generalforsamling 27. juni 2016.